Neketsu Koko Soccer Bu World Cup Hen / Nintendo World Cup

Nintendo World Cup ASI

Nintendo World Cup AUS

Nintendo World Cup BRA (No code appears)

Nintendo World Cup CAN (10329)

Nintendo World Cup CAN-1 (10823)

Nintendo World Cup ESP-1 (10901)

Nintendo World Cup ESP-2 (30818)

Nintendo World Cup FAH (10430)

Nintendo World Cup FAH (10715)

Nintendo World Cup FAH (10924)

Nintendo World Cup FAH (11029)

Nintendo World Cup FAH (11210)

Nintendo World Cup FAH-1 (30819)

Nintendo World Cup FAH-2 (31019)

Nintendo World Cup FRG (10424)

Nintendo World Cup FRG-1

Nintendo World Cup GPS
Importation

Nintendo World Cup ITA (10408)

Nintendo World Cup ITA (11211)

Nintendo World Cup ITA-1 (30322)

Nintendo World Cup ITA-1 (30819)

Neketsu Koko Soccer Bu World Cup Hen JPN (No code appears)

Nintendo World Cup NOE (10408)

Nintendo World Cup NOE (10829)

Nintendo World Cup NOE (No code appears)

Nintendo World Cup NOE-1 (11112)

Nintendo World Cup SCN (10503)

Nintendo World Cup UKV (10424)

Nintendo World Cup UKV (11028)

Nintendo World Cup UKV (20708)

Nintendo World Cup UKV-1 (30329)

Nintendo World Cup USA (10328)

Nintendo World Cup USA (11008)