Umi No Nushi Tsuri 2

Umi No Nushi Tsuri 2 JPN (No code appears)