Yoshi No Tamago / Mario & Yoshi

Mario & Yoshi AUS (960719)

Mario & Yoshi AUS-1

Yoshi CAN (20831)

Mario & Yoshi CHN (No code appears)

Mario & Yoshi ESP-1

Mario & Yoshi ESP-2 (30811)

Mario & Yoshi FAH (20917)

Mario & Yoshi FAH (21008)

Mario & Yoshi FAH-1 (30721)

Mario & Yoshi FAH-2 (31019)

Mario & Yoshi FAH-3 (No code appears)

Mario & Yoshi FRG

Mario & Yoshi FRG-2 (60405)

Mario & Yoshi FRG-2 (970730)

Mario & Yoshi GPS

Mario & Yoshi ITA-1 (21203)

Mario & Yoshi ITA-2 (961119)

Yoshi no Tamago JPN (11111)

Mario & Yoshi NOE (20828)

Mario & Yoshi NOE-1 (21228)

Mario & Yoshi NOE-1 (30312)

Mario & Yoshi NOE-3 (No code appears)

Mario & Yoshi SCN (20909)

Mario & Yoshi UKV (20909)

Mario & Yoshi UKV-1 (50905)

Mario & Yoshi UKV-2

Mario & Yoshi UKV-3 (960919)

Mario & Yoshi UKV-3 (970622)

Yoshi USA