Jelly Boy

Jelly Boy FAH (50529)

Jelly Boy NOE (50303)

Jelly Boy UKV (50209)
Importation

Jelly Boy UKV-1 (980109)