Lion King (Disney's)

Lion King (Disney's the) AUS (50126)

Lion King (Disney's the) AUS-1 (970329)

Rey Leon (Disney el) ESP (50127)

Rey Leon (Disney el) ESP (50127)
Importation

Le roi Lion (Disney) FRA (50130)

Le roi Lion (Disney) FRA (50824)

Le roi Lion (Disney) FRA (60129)

Lion King (Disney's the) HOL (50126)

Re Leone (Disney Il) ITA (50126)

Rey Leon (Disney el) NESP (No code appears)

Rey leon (Disney el) NESP-1 (No code appears)

Le roi Lion (Disney) NFRA (No code appears)

Le roi Lion (Disney) NFRA-1 (No code appears)

Re Leone (il) NITA (No code appears)

Konig der Lowen (Disney) NNOE (No code appears)

Konig der Lowen (Disney) NOE (50130)

Lion King (Disney's The) NUKV (No code appears)

Lion King (Disney's the) SCN (50126)

Lion King (Disney's the) UKV

Lion King (Disney's the) USA (50228)
Importation

Lion King (Disney's the) USA (50228)

Lion King (Disney's the) USA-1 (970531)

Lion King (Disney's the) USA-1 (970715)